Auto vật phẩm : Nếu ai để ý cách viết sẽ hình dung ra được và tự làm cho tất cả các item Ingame

1. Lông vũ : L ng v
2. Huy hiệu Hoàng Tộc : Huy hi u Ho ng T
3. Hộp quà ABCDEF : G qua
4. Xương Thần Chết : X T C hoặc X ng Th n Ch t
5. Da Quỷ Vương : D Q V hoặc Da Qu V ng
6. Lông Vũ Phượng Hoàng : L V P H hoặc L ng V Ph ng Ho ng
7. Linh Hồn Dơi Lửa : L H D L hoặc Linh H n D i L a
8. Lông Vũ Pha Lê : L V P L hoặc L ng V Pha L
9. Mãnh Cánh Chinh Phục : M C C P hoặc M nh C nh Chinh Ph c
10. Mãnh Cánh Angel Devil : M C Angel Devil hoặc Angel Devil
11. Rena : Rena
12. Linh Hồn Condor : Condor
13. Hoa Mai Vàng : H M V
14. Hộp quà màu xanh lá : H p qu m u xanh
15. Hộp quà màu đỏ : H p qu
16. Hộp socola : socola
17. Bảo hộ nữ thần : B o h n th n
18. Mãnh vở áo giáp : M nh v o gi p
19. Nanh sói : Nanh s i
20. Quà tặng của GM : Qu t ng c a GM