Khai mở Drop mới trong những Box Kundun 1 2 3 4 5
Drop sẽ được up vào 16h00 ngày 16/5

Up thêm vào các box những Item sau:
1.Ngọc ước nguyện x1
2.Ngọc ước nguyện x10
3.Ngọc tâm linh x1
4.Ngọc tâm linh x10
5.Ngọc hỗn nguyên x1
6.Ngọc hỗn nguyên x10
7.Ngọc sinh mệnh x1
8.Ngọc sinh mệnh x10
9.Ngọc sáng tạo x1
10.Ngọc sáng tạo x10
11.Bảo hộ nữ thần x1
12.Mãnh vở áo giáp x1
13.Nanh sói x1