Chức năng và thông tin của ngọc Custom Ingame như sau
Ngọc custom không đặp dc vào Wing Ring pen nhé1. Ngọc may mắn : Đặp vào Item (áo - quần - tay - chân - vũ khí - khiên) sẽ thêm được dòng may mắn 100%
2. Ngọc tính năng : Đặp vào Item (áo - quần - tay - chân - vũ khí - khiên) sẽ thêm được max dòng tính năng 100%
3. Ngọc cấp độ : Đặp vào Item (áo - quần - tay - chân - vũ khí - khiên) sẽ thêm được 1 cấp độ cho item (ví dụ + 10 sẽ lên + 11) 100% thành công
4. Ngọc sockket : Đặp vào Item (áo - quần - tay - chân - vũ khí - khiên) sẽ thêm được 1 dòng sockket trống 100% thành công
5. Ngọc thần : chưa mở
6. Ngọc Exl : Đặp vào Item (áo - quần - tay - chân - vũ khí - khiên) sẽ thêm được 1 dòng exl bất kỳ "Ramdom", hiện tại đang max đặp ngọc là 4 Option

Lưu ý về ngọc Exl : đặp ngọc 100% thành công, nhưng ví dụ ta có dòng 4% HP nếu đặp ngọc vào mà Ramdom ngay cái dòng 4% HP nữa thì Item vẫn không lên thêm dòng, thay vì đó ta sẽ mất ngọc Exl đó